Availability: Άμεσα Διαθέσιμο

Leininger’s Διαπολιτισμική Πολιτισμική

Έννοιες, Θεωρίες, Έρευνα και Πρακτική

ISBN: 9789606080395
ISBN: 9789606080395
Εκδόσεις: Κωνσταντάρας
Εκδόσεις

Ημ. Έκδοσης

2020

Σελίδες

616

Μορφή

Έντυπο

Κωδικός Ευδόξου

86197035

Επιμέλεια Έκδοσης

Θεοδώρα Καυκιά,Στυλιανή Κοτρώτσιου,Μιχαήλ Κουράκος,Μιχαήλ Ηγουμενίδης,Γεώργιος Κριτσωτάκης,Ευγενία Μηνασίδου,Ευριδίκη Παπαγιαννοπούλου

Συγγραφείς

Κύριος Συγγραφέας

60,00€(Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%)

Έννοιες, Θεωρίες, Έρευνα και Πρακτική

Άμεσα Διαθέσιμο

Περιγραφή

Ο τομέας της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής έχει δει πολλές σημαντικές προόδους και επιτεύγματα από τη δημοσίευση της τρίτης έκδοσης αυτού του κειμένου το 2002. Σκοπός της τέταρτης έκδοσης αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει στους αναγνώστες νέες διαπολιτισμικές νοσηλευτικές θεωρητικές εννοιολογικές αντιλήψεις και εφαρμογές καθώς και μελλοντικές κατευθύνσεις για τον κλάδο της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής. Ο στόχος αυτής της νέας έκδοσης είναι να προωθήσει την παροχή πολιτισμικά συμβατής διαπολιτισμικής υγειονομικής περίθαλψης για άτομα, οικογένειες, ομάδες, κοινότητες και οργανισμούς από διαφορετικούς πολιτισμούς σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Από την πρώτη και τη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου που συγγραφέας τους ήταν η Dr. Madeleine Leininger το 1978 και το 1995 και την τρίτη έκδοση που συνυπέγραψε με την Dr. Marilyn McFarland το 2002, πολλές διαπολιτισμικές νο- σηλευτικές εξελίξεις έχουν εμπνεύσει αυτήν την τέταρτη έκδοση.
Έξι δεκαετίες μετά την πρωτοπορία της Δρ Leininger στον τομέα της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, ακολουθούμενη από μεταγενέστερες συνεισφορές από άλλους διαπολιτισμικούς ερευνητές νοσηλευτικής, παρόχους νοσηλευτικής και υγειονομικής περίθαλψης. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη του σώματος της διαπολιτισμικής νοση- λευτικής γνώσης με έννοιες, αρχές και ερευνητικά ευρήματα που θα καθοδηγούν τους νο- σηλευτές και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να φροντίζουν πολιτισμικά διαφορετικούς και παρόμοιους ανθρώπους και πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Οι διαπολιτισμικές θεωρίες νοσηλευτικής που υποστηρί- ζονται από τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιούνται τώρα για να κατευθύνουν τα προγράμματα καινοτομίας της μεταφραστικής επιστήμης. Αυτά τα προγράμματα εφαρμογής εισάγουν πρακτικές περίθαλψης που βασίζονται σε τεκμήρια σε νοσηλευτές και σε άλλους για να τους προετοιμάσουν για να παρέχουν πολιτισμικά συμβατή και ουσιαστική φροντίδα.
Αυτή η τέταρτη έκδοση έχει τρείς ενότητες και 25 νέα κεφάλαια. Στην πρώτη ενότητα, δύο κεφάλαια συζητούν τη σημασία και την ιστορική εξέλιξη της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής και την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων, αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών για τη διαπολιτισμική νοσηλευτική. Επιπλέον, παρουσιάζονται σημαντικά χαρακτηριστικά και ενημερώσεις για τη Θεωρία της Διαπολιτισμικής Φροντίδας Πολυμορφία και καθολικότητα, την Εθνονοσηλευτική Έρευνητική Μεθόδο, του Ενεργοποιητή Ανατολής και άλλων παραγόντων. Αναλύονται επίσης οι επιρροές της Θεωρίας της Πολιτισμικής Φροντίδας για την ανάπτυξη άλλων θεωριών και μοντέλων διαπολιτισμικής νοσηλευτικής. Περαιτέρω, σε αυτό το βιβλίο καλύπτεται ένα νέο περιεχόμενο για την παγκοσμιοποίηση της διαπολιτισμικής υγειονομικής περίθαλψης. πολιτισμικές αξιολογήσεις και διαπολιτισμικές επικοινωνίες, γενικές και επαγγελματικές πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης, διαπολιτισμικές λειτουργίες τροφίμων, πεποιθήσεις και πρακτικές, καθώς και η βιοπολιτισμική βάση για τη διαπολιτισμική νοσηλευτική, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών και γονιδιωματικών επιδράσεων στην περί- θαλψη και την υγεία.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται ειδικά διαπολιτισμικά θέματα που περιλαμβάνουν πολιτισμικά συμβατές προσεγγίσεις για την περίθαλψη ψυχικής υγείας, την ενσωμάτωση της πολιτισμικής φροντίδας και περίθαλψης σε πρακτικές νοσηλευτικής, πολιτισμικά συμβατή φροντίδα για τους Αϊτινούς και η σχετικότητα της Ayurvedic ιατρικής στις πρακτικές της δια- πολιτισμικής φροντίδας. Επίσης, παρουσιάζεται μια ενημερωμένη παρουσίαση της διαπολι- τισμικής νοσηλευτικής και υγειονομικής περί- θαλψης στην Ταϊβάν, όπου αναλύεται ο ρόλος της διαπολιτισμικής νοσηλεύτριας στο παγκό- σμιο περιβάλλον και περιγράφεται η εφαρμογή της Θεωρίας της Πολιτισμικής Φροντίδας για την επίλυση διαπολιτισμικών συγκρούσεων για τους προϊσταμένους νοσηλευτών.
Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην έρευνα και την πρακτική. Παρουσιάζει τη χρήση της Θεωρίας της Πολιτισμικής Φροντίδας στη με- ταφραστική επιστήμη μέσω της διαδικασίας δέσμευσης κατά τη διάρκεια εμπειριών πολιτι- σμικής απορρόφησης, πολιτισμικά ικανή ερευνητική πρακτική για την περίθαλψη της ελο- νοσίας με τους Maasai στην Κένυα εξηγείται εκτενώς. και περιγράφει τις ζωντανές εμπειρίες των αφροαμερικανών γυναικών που λαμ- βάνουν διαπολιτισμική περίθαλψη από επαγγελματίες νοσηλευτές. Τα ευρήματα της έρευνας για την πολιτισμική φροντίδα παρουσιάζο- νται επίσης για τους εγγενείς ανθρώπους Yupit της νοτιοδυτικής Αλάσκας, τις ανάγκες των πολιτών των Αππαλάχιων που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, τις μεξικανο-αμερικανικές γυναίκες κατά τη διάρκεια της μετά τον τοκετό εμπειρίας και την φροντίδα των Σύριων μουσουλμάνων στις μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτή η τέταρτη έκδοση επεκτείνει τις προηγούμενες διαπολιτισμικές γνώσεις των νοσηλευτών από προηγούμενες εκδόσεις μέχρι σήμερα. Το βιβλίο αντικατοπτρίζει το έργο των ειδικών και των μελετητών στον τομέα της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής.
Οι εκτεταμένες εμπειρίες τους και η ενεργός ηγεσία τους καθιστούν αυτό το βιβλίο ουσιαστικό, έγκυρο, και αξιόπιστη συμβολή στη διαπολιτισμική νοσηλευτική. Ο κλάδος της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής παραμένει παγκό- σμια επιταγή για τη μελέτη και την πρακτική των νοσηλευτών και άλλων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Η Δρ. Leininger μας παρέδωσε την σκυτάλη για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της θεωρίας της πολιτισμικής φροντίδας και σχετικές συνδρομές στον κλάδο της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής. Μέσω αυτού του βιβλίου και άλλων δημοσιεύσεων, ελπίζουμε ότι εκπληρώνουμε με επιτυχία την ένθερμη επιθυμία της στο να ικανοποιηθούν οι πολι- τισμικές ανάγκες των ανθρώπων στον κόσμο από νοσηλευτές που προετοιμάζονται στην δι- απολιτισμική νοσηλευτική.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1………………………………………….. 3 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική: Ιστορία, Εστίαση και
Μελλοντικές Κατευθύνσεις Marilyn
R. McFarland

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2…………………………………………. 15 Βασικές
Έννοιες Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, Αξίες, Κατευθυντήριες Οδηγίες
και Δηλώσεις Πολιτικής για την Πρακτική της Συμβατής και Ικανής Διαπολιτισμικής
Νοσηλευτικής Φροντίδας, Εκπαίδευση και Έρευνα Hiba
Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3………………………………………… 49 Η Θεωρία της
Ποικιλομορφίας και Οικουμενικότητας της Πολιτισμικής Φροντίδας Marilyn
R. McFarland

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4………………………………………… 73 Η Εθνονοσηλευτική Ερευνητική Μέθοδος: Κύρια
Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες Hiba
Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5……………………………………….. 109 Θεωρία της
Πολιτισμικής Φροντίδας: Μια Πρωτοποριακή Θεωρία Priscilla
Limbo Sagar

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6……………………………………….. 125 Η Παγκοσμιοποίηση της
Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής: Συνεισφορές στην Επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Χιλιετίας Margaret
M. Andrews

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7………………………………………. 143 Πολιτισμικές Αξιολογήσεις και Διαπολιτισμική Επικοινωνία για Πολιτισμικά Συμβατή Φροντίδα Hiba
Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8………………………………………. 169 Ενσωμάτωση
Παραδοσιακών και Επαγγελματικών Πρακτικών στη Φροντίδας Υγείας Hiba
Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9………………………………………. 185 Γενετική, Γονιδιωματική και Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
Margaret
A. Murray-Wright

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10…………………………………….. 237 Διαπολιτισμική Λειτουργία και Χρήση των Τροφών,
Πεποιθήσεις και Πρακτικές Hiba Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11…………………………………….. 257 Χρησιμοποιώντας
μια Πολιτισμικά Συμβατή Προσέγγιση στην Ψυχική Υγεία Helene Β. Vossos και Hiba Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12……………………………………… 277 Φροντίδα, Φροντίζειν και Νοσηλευτική Πρακτική Marilyn K. Eipperle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13……………………………………… 299 Παρέχοντας Πολιτισμικά Συμβατή Φροντίδα στους
Αϊτινούς Χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Πολιτισμικής Φροντίδας της Leininger Robert H. Kelch και Hiba Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14……………………………………… 327 Αγιουρβέδα:
Συνάφεια στην Πολιτιστική Φροντίδα Joanna Maxwell (Basuray) και R.
Amadea Morningstar

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15……………………………………… 353 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και
Φροντίδας Υγείας στην Ταϊβάν Lenny Chiang-Hanisko

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16……………………………………… 367 Η Εφαρμογή
του Ενεργοποιητή Ανατέλοντος ήλιου στην Επίλυση Διενέξεων για τους Managers και τους Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Ann O. Hubbert

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17……………………………………… 387 Ενίσχυση του Ρόλου του Διαπολιτισμικού Νοσηλευτή στο
Παγκόσμιο Περιβάλλον Mary
Brigid Martin και Marilyn A. Ray

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18……………………………………… 403 Θεωρία της Πολιτισμικής Φροντίδας και Μεταγραφική Επιστήμη: Εστίαση για τους Διδάκτορες
Νοσηλευτικής Πρακτικής Marilyn
R. McFarland

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19……………………………………… 413 Συμμετέχοντας
στο Ιερό Τραγούδι της Ποικιλομορφίας: Η Τέχνη της Πολιτισμικής Εμβάπτισης / Εμβύθισης Edith J. Morris

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20…………………………………….. 437 Πολιτισμικά
Συμβατή Έρευνα Χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Πολιτισμικής Φροντίδας: Η
Φροντίδα της Ελονοσίας στην Γη των Μασάι Cecily W. Strang και Sandra J. Mixer

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21…………………………………….. 465 Οι Εμπειρίες
Αφρoαμερικανίδων οι οποίες Λάμβαναν
Φροντίδα Από Νοσηλεύτριες Προηγμένης Πρακτικής
σε μια Κλινική που Εργάζονται Νοσηλευτές σε Αστικές Περιοχές των Μεσοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ Hiba
Β. Wehbe-Alamah, Marilyn R. McFarland, Janee F. Koc και Nancy R. Riggs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22……………………………………. 479 Yupiit: Ο
Γηγενής Πληθυσμός της Αλάσκα στις Νοτιοδυτικές Περιοχές της Pamela J. Embler, Mary Τ. Weiss και Sandra J. Mixer

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23……………………………………. 499 Κατανόηση των
Αναγκών Πολιτισμικής Φροντίδας των Άστεγων Μητέρων στα Απαλάχια Όρη Rebecca
C. Lee

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24…………………………………….. 517 Πολιτισμικές
Εκφράσεις, Έννοιες, Πεποιθήσεις και Πρακτικές των Μεξικανοαμερικανίδων Γυναικών
κατά τη Διάρκεια της Περιόδου Λοχείας: Μια Εθνονοσηλευτική Μελέτη Valera Α. Hascup

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25…………………………………….. 545 Πολιτισμική
Φροντίδα των Σύριων Μουσουλμάνων στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες: Μία
Εθνονοσηλευτική Ερευνητική Μελέτη Hiba
Β. Wehbe-Alamah

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26…………………………………….. 561 Μελέτες Εννοιολογικές μέσα από την Θεωρία
Πολιτισμικής Φροντίδας της Leininger ή/και Εθνονοσηλευτική Έρευνητική Μέθοδος
[1966-2017]

Ευρετήριο……………………………………………. 581